Accountantsverklaring en NOW

Geplaatst op: 29 mei 2020

Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Er is besloten tot het hanteren van twee grenzen, waarbij de ene grens geldt voor de voorschotverlening en de andere grens geldt bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

In artikel 13 van de NOW staat expliciet vermeld dat er een accountantsverklaring nodig is bij het doen van een definitieve opgave van de omzetdaling. De grens waarbij die accountantsverklaring nodig was, moest nog nader worden bepaald.

Verklaring van een derde

Voor de meeste medici die NOW hebben aangevraagd zal het voorschot en het definitieve subsidie bedrag onder de grens voor de accountantsverklaring van € 100.000,- liggen. Daardoor is een accountantsverklaring niet van toepassing (zie ook verder). Is sprake van een voorschot dat hoger is dan € 20.000 en een definitieve subsidie die hoger ligt dan € 25.000, dan dient er wel een verklaring van een derde overgelegd te worden die de omzetdaling bevestigt. Uiteraard kunnen wij deze voor u verzorgen.

Accountantsverklaring

Voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van het UWV hebben ontvangen van € 100.000 of meer, wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld. Dit laatste geldt ook als de uiteindelijk vast te stellen subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. Dit om te voorkomen dat een aanvrager een te laag voorschot ontvangt, maar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een bedrag ontvangt dat (hoger) is dan € 125.000, zonder dat daarbij vervolgens een accountantsverklaring hoeft te worden overgelegd.

Inschatting van subsidie

Dit betekent dat bedrijven die minder dan € 100.000 aan voorschot hebben ontvangen, zelf een inschatting moeten maken of de uiteindelijke subsidie gelijk of hoger zal zijn dan € 125.000. Is dit laatste het geval, dan zullen zij namelijk ook een accountantsverklaring nodig hebben. Om deze inschatting wat te vergemakkelijken, zal de overheid een online tool beschikbaar stellen op basis waarvan berekend kan worden hoe hoog de subsidie zal uitvallen.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency