Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Geplaatst op: 27 maart 2024

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie (ELC) noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders.

Wat houden de amendementen in?

De eerste wetswijziging maakt het mogelijk om afzonderlijke regels voor micro-zorgaanbieders (zie kader) te stellen. Hiermee kan de jaarverantwoordingsplicht voor micro-zorgaanbieders worden teruggebracht tot maximaal drie vragen (identiteit, aantal zorgverleners en aantal cliënten) in plaats van een hele vragenlijst, zoals nu het geval is. Ook wordt voor micro-zorgaanbieders mogelijk gemaakt dat de jaarverantwoording (gedeeltelijk) niet openbaar hoeft te worden gemaakt.  

Wanneer ben je een micro-aanbieder?

Je bent voor de Nederlandse wet op dit moment een micro zorgaanbieder als je voldoet aan twee van de drie criteria op twee opeenvolgende balansdata:

– Een balanstotaal van maximaal 450.000 euro;
– Een netto-omzet van maximaal 900.000 euro;
– Maximaal 10 fte medewerkers in loondienst (zzp-ers, zoals waarnemers tellen niet mee).  

Over de uitwerking van het nieuwe micro-regime gaat het ELC nog verder in gesprek. Uitgangspunt is het toegankelijk en minimalistisch te houden.

Het tweede amendement regelt dat nieuwe zorginstellingen, ook instellingen met 10 of minder zorgverleners, een vergunning moeten aanvragen. Dat geldt niet voor bestaande zorginstellingen die zorg verlenen met 10 of minder zorgverleners. Zij krijgen met dit amendement automatisch (van rechtswege) een vergunning en hoeven geen nieuwe vergunning aan te vragen. Als ELC stellen we dat het belangrijk is en blijven we kritisch, dat bij een wijziging in de rechtsvorm van een bestaande aanbieder niet wordt gezien als ‘volledig nieuw’ zodat er niet opnieuw een vergunningsaanvraag moet worden ingediend. Hierover zijn we in overleg.

Intern toezicht

De Wtza-verplichting intern toezicht in te richten voor praktijken met meer dan 25 zorgmedewerkers valt niet onder deze wetswijzigingen. De minister laat op dit moment een verkenning uitvoeren naar een mogelijke verhoging van de getalsgrens. De Eerstelijnscoalitie is hierbij betrokken. De inzet blijft hierbij een verhoging van de getalsgrens naar 50 medewerkers, in lijn met de WOR en de Governance Code Zorg 2022. De uitkomst van de verkenning wordt naar verwachting voor de zomer gepubliceerd.

Hoe nu verder?

Minister Helder (VWS) heeft tijdens het Kamerdebat over beide amendementen aangegeven dat zij zo snel mogelijk een internetconsultatie zal opstarten. Ook heeft zij aangegeven de Eerstelijnscoalitie te betrekken bij de uitwerking van de wetswijziging in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Ze hoopt dat de nieuwe regelgeving in kan gaan per 1 januari 2025 (boekjaar 2024). Dit is gelijktijdig aan het einde van de pauze voor de jaarverantwoording. Onder voorwaarde dat de Eerste Kamer akkoord gaat met beide amendementen.

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat uit acht eerstelijnsorganisaties:  KNMP (apothekers), KNMT (tandartsen), KNOV (verloskundigen), LHV (huisartsen), LVVP (vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), NVM (mondhygiënisten), NVvP (podotherapeuten) en ONT (tandprothetici).

Bron LHV

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency