Gebruikelijk loon medisch specialisten 2021

Geplaatst op: 27 juli 2021

Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkbelanghouder, dus ook een vrijgevestigd medisch specialist, ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:

1. De meestverdienende werknemer

2. € 47.000

3. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

Bij medisch specialisten zal het veelal gaan om de onder 1) en 3) genoemde normen. Voor de bepaling van het gebruikelijk loon van medisch specialisten wordt uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).

Het loon van medisch specialisten op grond van de AMS

Op grond van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten bestaat het loon van medisch specialisten uit een vast maandbedrag. Daarnaast heeft de medisch specialist onder de arbeidsvoorwaarden recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, vastgesteld op 8,33% van het voornoemde loon.

De medisch specialist heeft daarnaast recht op een inconveniëntentoeslag: deze is opgebouwd uit een frequentietoeslag en een intensiteitstoeslag. Beide worden berekend als percentage van het brutoloon –exclusief vakantiegeld – en zijn afhankelijk van het aantal avond-, nacht- en weekenddiensten en van het aantal uren dat tijdens deze diensten wordt gewerkt.

De frequentietoeslag bedraagt 0% bij minder dan 2 nacht-, avond- of weekenddiensten en maximaal 6% bij gemiddeld meer dan 10 avond-, nacht- of weekenddiensten.
De intensiteitstoeslag bedraagt 0% bij gemiddeld minder dan 8 gewerkte uren tijdens voornoemde diensten en maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren per maand.

De pensioenpremies worden in gelijke verhoudingen gedragen door de werkgever en de werknemer, 50% van de pensioenpremie wordt dus verhaald op de werknemer.

De pensioenpremie SPMS bedraagt:                                                                      € 35.386
Daarvan is 50 procent verhaalbaar op de werknemer, verhaalbaar is daarmee:   € 17.693

Vaststelling van het gebruikelijk loon van de medisch specialist met een aanmerkelijk belang

Onderstaand zijn voorbeeldberekeningen gemaakt van het loon van medisch specialisten op grond van de AMS, op basis van maximale, gemiddelde en minimale toeslagen. Daarbij is uitgegaan van de normen zoals die over 2021 gelden. Onderstaande bedragen gelden dan ook voor 2021.

 

Maximaal

Gemiddeld

Minimaal

Maandsalaris

€ 12.572

€ 12.572

€ 12.572

Jaarsalaris

€ 150.864

€ 150.864

€ 150.864

Eindejaarsuitkering

€ 12.567

€ 12.567

€ 12.567

Vakantiegeld

€ 12.567

€ 12.567

€ 12.567

 

€ 175.998

€ 175.998

€ 175.998

   

 

 

Frequentietoeslag

€ 9.052

€ 4.526

0

Intensiteitstoeslag

€ 22.630

€ 11.315

0

 

€ 207.679

€ 191.839

€ 175.998

   

 

 

Pensioenpremie

(deel werknemer)

€ 17.693

€ 17.693

€ 17.693

Loon

€ 189.986

€ 174.146

€ 158.305

       

Gebruikelijk loon (75%)

142.490

130.609

118.729


Wanneer een medisch specialist in loondienst recht zou hebben op gemiddelde toeslagen, zou het gebruikelijk loon van een vergelijkbare medisch specialist met een aanmerkelijk belang kunnen worden gesteld op € 130.609.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat het gebruikelijk loon hoger of lager kan worden gesteld indien de feiten en omstandigheden van een specifieke medisch specialist daar aanleiding toe geven. Het draait daarbij om de vastlegging van die relevante feiten en omstandigheden om te kunnen onderbouwen welke situatie zich voordeed.

Slotoverweging

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld aan de hand van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij medisch specialisten ligt het voor de hand om daarbij uit te gaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten. Het gebruikelijk loon dient daarbij ten minste gesteld te worden op 75% van het loon uit deze meest vergelijkbare dienstbetrekking.

© 2021 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency