Gebruikelijk loon medisch specialisten 2023

Geplaatst op: 8 februari 2023

Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkbelanghouder ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:
 
  1. De meestverdienende werknemer;
  2. € 51.000;
  3. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Met ingang van 1 januari 2023 is de doelmatigheidsmarge afgeschaft, waardoor 100% in plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking dient te worden genomen. Bij medisch specialisten zal het veelal gaan om de onder 3) genoemde norm. Voor de bepaling van het gebruikelijk loon van medisch specialisten zijn wij uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).

Het loon van medisch specialisten op grond van de AMS

Op grond van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten bestaat het loon van medisch specialisten uit een vast maandbedrag. Daarnaast heeft de medisch specialist onder de arbeidsvoorwaarden recht op 8% vakantiegeld.

De medisch specialist heeft daarnaast recht op een inconveniëntentoeslag: deze is opgebouwd uit een frequentietoeslag en een intensiteitstoeslag. Beide worden berekend als percentage van het brutoloon –exclusief vakantiegeld – en zijn afhankelijk van het aantal avond-, nacht- en weekenddiensten en van het aantal uren dat tijdens deze diensten wordt gewerkt.

De frequentietoeslag bedraagt 0% bij minder dan 2 nacht-, avond- of weekenddiensten en maximaal 6% bij gemiddeld meer dan 10 avond-, nacht- of weekenddiensten. De intensiteitstoeslag bedraagt 0% bij gemiddeld minder dan 8 gewerkte uren tijdens voornoemde diensten en maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren per maand.

De pensioenpremies worden in gelijke verhoudingen gedragen door de werkgever en de werknemer, 50% van de pensioenpremie wordt verhaald op de werknemer.

De pensioenpremie SPMS bedraagt voor 2023:                                                € 35.930
Daarvan is 50% verhaalbaar op de werknemer, verhaalbaar is daarmee:        € 17.965

Wij merken op dat in de AMS niet is opgenomen dat een medisch specialist standaard recht heeft op een eindejaarsuitkering. In de berekeningen hierna is daarom geen rekening gehouden met een eindejaarsuitkering.

Vaststelling van het gebruikelijk loon van de medisch specialist met een aanmerkelijk belang

Onderstaand zijn voorbeeldberekeningen gemaakt van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking van medisch specialisten op grond van de AMS, op basis van maximale, gemiddelde en minimale toeslagen. Daarbij is uitgegaan van de normen zoals die over 2022 (salaristabel AMS 2022) en 2023 (artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 2023 en premietabel SPMS 2023) gelden. Onderstaande bedragen gelden voor 2023.

 

Maximaal

Gemiddeld

Minimaal

Maandsalaris

€ 12.823

€ 12.823

€ 12.823

Jaarsalaris

€ 153.876

€ 153.876

€ 153.876

Vakantiegeld

€ 12.310

€ 12.310

€ 12.310

 

€ 166.186

€ 166.186

€ 166.186

   

 

 

Frequentietoeslag

€ 9.233

€ 4.616

0

Intensiteitstoeslag

€ 23.081

€ 11.541

0

 

€ 198.500

€ 182.343

€ 166.186

   

 

 

Pensioenpremie

(deel werknemer)

€ 17.965

€ 17.965

€ 17.965

Loon

€ 180.535

€ 164.378

€ 148.221

 De brondocumenten zijn:

  • Salaristabel AMS 2022
  • Premietabellen SPMS 2023

Wanneer een medisch specialist in loondienst recht zou hebben op gemiddelde toeslagen, zou het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van een vergelijkbare medisch specialist met een aanmerkelijk belang kunnen worden gesteld op € 164.378.

Daarbij wordt opgemerkt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger of lager kan worden gesteld indien de feiten en omstandigheden van een specifieke medisch specialist daar aanleiding toe geven. Het draait daarbij om de vastlegging van die relevante feiten en omstandigheden om te kunnen onderbouwen welke situatie zich voordeed.

Slotoverweging

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld mede aan de hand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij medisch specialisten ligt het voor de hand om daarbij uit te gaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), een en ander afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de individuele medisch specialist. Het gebruikelijk loon dient daarbij gesteld te worden op 100% van het loon uit deze vergelijkbaarste dienstbetrekking.

© 2023 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency