Gebruikelijk loon medisch specialisten 2024

Geplaatst op: 15 maart 2024

Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkbelanghouder ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:

 1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 2. de meest verdienende werknemer;
 3. € 56.000.

Loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

Met ingang van 1 januari 2023 is de doelmatigheidsmarge afgeschaft, waardoor 100% in plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking dient te worden genomen. Bij medisch specialisten zal het veelal gaan om de onder 1 genoemde norm. In deze branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de branche-expertgroep acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten.

Voor de bepaling van het gebruikelijk loon van medisch specialisten zijn wij uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Wij merken hierbij op dat de vraag in hoeverre kan worden aangesloten bij deze arbeidsvoorwaarden uiteraard afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van de individuele medisch specialist.

Het loon van medisch specialisten op grond van de AMS (arbeidsvoorwaarden medisch specialisten)

Op grond van de AMS bestaat het loon van medisch specialisten uit een vast maandbedrag. Daarnaast heeft de medisch specialist onder de arbeidsvoorwaarden recht op 8% vakantiegeld.

De medisch specialist heeft daarnaast recht op een inconveniëntentoeslag: deze is opgebouwd uit een frequentietoeslag en een intensiteitstoeslag. Beide worden berekend als percentage van het brutoloon – exclusief vakantiegeld – en zijn afhankelijk van het aantal avond-, nacht- en weekenddiensten en van het aantal uren dat tijdens deze diensten wordt gewerkt.

De frequentietoeslag bedraagt 0% bij minder dan twee nacht-, avond- of weekenddiensten en maximaal 6% bij gemiddeld meer dan 10 avond-, nacht- of weekenddiensten. De intensiteitstoeslag bedraagt 0% bij gemiddeld minder dan 8 gewerkte uren tijdens voornoemde diensten en maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren per maand.

De pensioenpremies worden in gelijke verhoudingen gedragen door de werkgever en de werknemer, 50% van de pensioenpremie wordt verhaald op de werknemer:

 • de pensioenpremie SPMS bedraagt: € 34.315
 • daarvan is 50% verhaalbaar op de werknemer, verhaalbaar is daarmee: € 17.158.

Wij merken op dat in het AMS niet is opgenomen dat een medisch specialist standaard recht heeft op een eindejaarsuitkering. In de berekeningen hierna is daarom geen rekening gehouden met een eindejaarsuitkering.

Bij de berekening van het hierna opgenomen gebruikelijk loon is, net als voorgaande jaren, voor 2024 uitgegaan van voorgaande uitgangspunten. Daarnaast is voor de berekening van het gebruikelijk loon rekening gehouden met:

 • per 1 januari 2024:
  • een verhoging van de salaristabel Medisch specialisten 2022 met 5% vanaf 1 februari 2023,en
  • een verhoging met 5% (maximaal € 300 per maand vanaf 1 december 2023, en
 • per 1 juni 2024 een verhoging met 2% + € 180 bruto per maand.

Voor de berekening van het gebruikelijk loon over heel 2024 is rekening gehouden met vijf maanden het loon per 1 januari 2024 en zeven maanden het loon per 1 juni 2024.

Loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking voor een medisch specialist met een aanmerkelijk belang

Onderstaand zijn voorbeeldberekeningen gemaakt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van medisch specialisten op grond van de AMS, op basis van maximale, gemiddelde en minimale toeslagen. Daarbij is uitgegaan van de volgende normen: Salaristabellen AMS 2023-2025, artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 2024) en de Premietabel SPMS 2024). Onderstaande bedragen gelden voor 2024.

 

Maximaal

Gemiddeld

Minimaal

 

 

 

 

Maandsalaris

€ 14.030

€ 14.030

€ 14.030

Jaarsalaris

€ 168.357

€ 168.357

€ 168.357

Vakantiegeld

€ 13.469

€ 13.469

€ 13.469

 

€ 181.825

€ 181.825

€ 181.825

 

 

 

 

Frequentietoeslag

€ 10.101

€ 5.051

0

Intensiteitstoeslag

€ 25.254

€ 12.627

0

 

€ 217.180

€ 199.503

€ 181.825

 

 

 

 

Pensioenpremie (deel werknemer)

€ 17.158

€ 17.158

€ 17.158

Loon

€ 200.023

€ 182.345

€ 164.668

 

Wanneer een medisch specialist in loondienst recht zou hebben op gemiddelde toeslagen, zou het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van een vergelijkbare medisch specialist met een aanmerkelijk belang kunnen worden gesteld op € 182.345.

Daarbij wordt opgemerkt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger of lager kan worden gesteld indien de feiten en omstandigheden van een specifieke medisch specialist daar aanleiding toe geven. Het draait daarbij om de vastlegging van die relevante feiten en omstandigheden om te kunnen onderbouwen welke situatie zich voordeed.

Slotoverweging

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld mede aan de hand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij medisch specialisten ligt het voor de hand om daarbij uit te gaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), een en ander is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de individuele medisch specialist. Het gebruikelijk loon dient daarbij gesteld te worden op 100% van het loon uit deze vergelijkbaarste dienstbetrekking.

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency