Samenloop steunmaatregelen medici

Geplaatst op: 13 mei 2020

Van medici krijgen wij veel vragen welke voorzieningen er zijn en welke kunnen worden aangesproken. In dit artikel informeren wij u hierover.

De continuïteitsbijdrage

Als zorgaanbieder dient u eerst de door Zorgverzekeraars Nederland in het leven geroepen continuïteitsbijdrage-regeling aan te vragen. De regeling wordt gefaseerd per sector opengesteld:

  • vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  •  vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.

U ontvangt de continuïteitsbijdrage voor het deel aan verzekerde omzet dat is gedaald door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87% daarvan. Dit gaat dus niet om de totale omzet maar uitsluitend om het verzekerde deel van de omzet.

Op dit moment is bij veel zorgaanbieders onbekend welk deel van de omzet verzekerde zorg betreft. Daardoor kan (nog) niet exact worden vastgesteld welk deel van de omzet wegvalt en daardoor ook niet wat de continuïteitsbijdrage wordt.

Rekenvoorbeeld

Stel de verzekerde omzet (basisverzekering en aanvullend) bedraagt 65% van de totale omzet.
Stel de omzet in maart 55%, in april 10% en in mei 55%. Dan is gedurende 3 maanden 40% van de omzet gerealiseerd, oftewel een verlies van 60%.
Het omzetverlies aan verzekerde zorg bedraagt dan:   65% X 60% = 39,0%

Stel het percentage voor de continuïteitsbijdrage-regeling bedraagt 85% over het omzetverlies aan verzekerde zorg.
De continuïteitsbijdrage is dan: 85 % van 39,0% =            33,1%    (van de totale omzet)
Er is in die periode gerealiseerd:                                        39,0%  +
De totale omzet in die periode bedraagt derhalve         72,1%    (van de “normale” omzet)

Er resteert dus, ondanks de continuïteitsbijdrage, nog een omzetverlies van 28,9%.

Aanvragen

Om de continuïteitsbijdrage aan te vragen is een aansluiting bij Vecozo nodig alsmede een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de “Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal”. Zorgaanbieders die al zijn aangesloten bij VECOZO, beschikken al over deze autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.

Let op!

Bent u als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie. Aan een aansluiting bij VECOZO zijn geen kosten verbonden.

NOW

Zorgaanbieders kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Er dient gedurende drie achtereenvolgende maanden, in de periode maart tot en met juli 2020, gemiddeld ten minste 20% omzetverlies te zijn. Hierbij dient de continuïteitsbijdrage bij de gerealiseerde omzet te worden opgeteld. Het omzetverlies wordt berekend door de omzet over die drie maanden in 2020 af te zetten tegen de jaaromzet in 2019 gedeeld door vier.

Vervolg rekenvoorbeeld

Stel het omzetverlies zoals berekend duurt 3 maanden. Dan wordt er voldaan aan de voorwaarden voor aanvraag van de NOW. Voor het omzetverlies na de continuïteitsbijdrage, kan in dat geval een beroep worden gedaan op de NOW.

Het omzetverlies hebben we hierboven berekend op 28,9%.

De loonsom wordt voor 90% van het omzetverlies gecompenseerd. In dit voorbeeld wordt dus 26,0% (90% van 28,9%) van de loonkosten vanuit de NOW gecompenseerd. Uitgangspunt voor de loonsom is het SV loon januari 2020. Dat wordt verhoogd met 30%.

Als het UWV positief oordeelt wordt 80% van dat bedrag als voorschot uitgekeerd, verspreid over drie termijnen. Als het daadwerkelijke resultaat over die drie maanden bekend is, vindt er een verrekening plaats. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

NOW aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via het formulier op de website van UWV tot en met zondag 31 mei 2020. Kijk voor de verdere voorwaarden op de site van de rijksoverheid.

TOGS

Op basis van het KVK nummer kan er tevens een beroep worden gedaan op de TOGS. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden. De TOGS kan hier worden aangevraagd.

Samenvattend

Wie ervoor in aanmerking komt, kan op meerdere regelingen een beroep doen. Er zullen verrekeningen tussen een aantal regelingen gaan plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen die achteraf gedaan worden. Wie ‘dubbele’ aanvragen heeft gedaan, zal niet beboet worden maar zal ten onrechte ontvangen bedragen wel moeten terugbetalen.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency