Tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording Wtza

Geplaatst op: 11 november 2022

Minister Helder heeft op 4 november in zijn schrijven aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de termijn voor openbare verantwoordingsplicht zijn verruimd.

Wat houdt de verruiming in?

Met de verruiming van de openbaarmakingstermijnen komt er meer tijd en ruimte voor bestaande zorgaanbieders om aan de vereisten van de jaarverantwoordingsplicht te voldoen. De verruiming is als volgt:

  • boekjaar 2022: uitstel tot uiterlijk 31 december 2023
  • boekjaar 2023: uitstel tot 1 oktober 2024
  • Vanaf boekjaar 2024: zoals nu in de regeling opgenomen, jaarlijks vóór 1 juni

Naar een structurele oplossing

De vraag blijft staan of vanaf boekjaar 2024 de deadline realistisch is. Een waarschijnlijk structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. Onze beroepsorganisatie en de vertegenwoordigers uit de eerste lijnszorg blijven hierover de komende tijd met VWS, mede op basis van gezamenlijk nader onderzoek, een oplossing zoeken.

Doel WTZA

Met de op 1 januari 2022 in werking getreden Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) wordt de openbare jaarverantwoording verplicht voor álle zorgaanbieders in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Doel van deze openbaarmakingsplicht is een maatschappelijke verantwoording over de besteding van de collectieve middelen, waarbij de overheid het toezicht wil bevorderen door kleine zorgaanbieders een toereikende financiële verantwoording te laten afleggen. 

Er zijn vanuit diverse kanalen zorgen geuit over het nut en de noodzaak van deze gegevensuitvraag. Dit in relatie tot de toename van de administratieve lastendruk en de vraag of de komst van deze nieuwe regels het doel dient.

Geen verruiming nieuwe aanbieders

Volgens het voornemen vallen nieuw opgerichte niet onder het zogenoemde ingroeipad, omdat zij volgens de minister “sinds eind september 2021 rekening kunnen houden bij het inrichten van hun financiële bedrijfsvoering met de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de jaarverantwoording. Deze categorieën van zorgaanbieders hebben naar mijn oordeel daarom geen extra ruimte nodig om hun financiële bedrijfsvoering om te zetten in een maatschappelijke verantwoordingscyclus.”

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency