Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

Geplaatst op: 10 september 2020

Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Voor welke belastingen is uitstel mogelijk?

Uitstel is mogelijk voor de vijf volgende algemene belastingsoorten: loonbelasting, btw, inkomstenbelasting, Zvw-premie en vennootschapsbelasting.

Hiernaast kunnen ondernemers online of in dezelfde brief, waarin u uitstel aanvraagt voor bovengenoemde belastingen, apart aangeven ook uitstel van betaling aan te vragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Hoe vraagt u uitstel aan?

U kunt online of schriftelijk uitstel van betaling aanvragen voor bovengenoemde belastingen. U krijgt dan automatisch uitstel voor drie maanden.

In één keer aanvragen

U kunt voor de eerstgenoemde algemene vijf belastingen in één keer uitstel aanvragen. U hoeft dus niet te wachten totdat u alle vijf de aanslagen heeft gehad.

Voor de overige belastingen geeft u in het online formulier of in uw brief apart aan of u uitstel wilt. Uw uitstel van drie maanden geldt voor alle belastingen na ontvangst van uw aanvraag. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd en die u binnen deze termijn van drie maanden ontvangt. Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan kunt u hiervoor alsnog apart uitstel aanvragen. Ook dit kan online.

Boetes en rente

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen in deze periode, hoeven niet te worden voldaan. Daarnaast zijn de belasting- en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Er zijn drie opties:

  1. U vraagt voor de eerste keer bijzonder uitstel van belasting aan

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende. U vraagt automatisch uitstel aan voor 3 maanden.

Voor alle andere belastingen waarvoor u bijzonder uitstel kunt vragen, geeft u apart aan of u daarvoor uitstel wilt.

Indienen kan online of per brief.

  1. U wilt het bijzonder uitstel van betaling verlengen en uw belastingschuld was
    lager dan € 20.000,-

Als u eerder bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd en uw totale schuld kwam lager uit dan € 20.000, dan kunt u snel en gemakkelijk uw bijzonder uitstel verlengen met een online formulier.

In het formulier geeft u de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Hebt u bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze als bijlagen meesturen.

Verder verklaart u in het formulier dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Indienen kan online of per brief.

  1. U wilt het bijzonder uitstel van betaling verlengen en uw belastingschuld was
    lager dan € 20.000,-

Als u eerder bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd en uw totale schuld was € 20.000 of meer, dan kunt u snel en gemakkelijk uw bijzonder uitstel verlengen met een online formulier. U moet wel extra informatie meesturen.

Uit de extra informatie dient te blijken dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, is er ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. Deze verklaring kunnen wij voor u opstellen.

Wij dienen aannemelijk te maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Ook hiervan dienen wij te verklaren dat die aannemelijk is. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. Wij lichten toe welke gegevens u heeft verstrekt voor onze verklaring.

Onze verklaring en de liquiditeitsprognose kunt u aan het formulier toevoegen. Hebt u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze ook als bijlagen meesturen.

Verder verklaart u in het formulier dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Indienen kan online of per brief.

Vraagt u uitstel aan als Maatschap?
Dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van de maatschap. U geeft in dat geval het RSIN van de maatschap door.

Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van u zelf of de maten? Dan dient iedere maat een apart verzoek te doen en dient iedere keer het BSN te worden doorgegeven.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency