Uitbreiding corona maatregelen 29 april 2020

Geplaatst op: 29 april 2020

Ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus, kunnen langer en tegen soepeler voorwaarden aanspraak maken op financiële ondersteuning. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten. De overheid helpt hiermee tienduizenden extra ondernemers.

  1. Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

DGA’s mogen in het restant van 2020 tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019. De precieze uitwerking wordt nog bekend gemaakt.

Geen terugwerkende kracht

In 2020 al uitbetaald loon aan de DGA kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De B.V. mag het loon van de DGA alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Aangifte loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de DGA heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik van een auto of fiets). Uiterlijk aan het einde van 2020 (of als dat eerder is het einde van de dienstbetrekking), bepaalt de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Heeft de DGA  te weinig loon van de B.V. genoten, dan moet het verschil nog als loon worden aangeven.

Geen toestemming Belastingdienst

De B.V. en de DGA  mogen het tijdelijk lager loon zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst overeenkomen.

  1. Voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Een onderdeel van het urencriterium is dat een ondernemer minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming moet besteden. Het kabinet heeft besloten dit aan te passen voor het kalenderjaar 2020. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op belastingfaciliteiten verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers altijd minimaal 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als ze die uren door de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben besteed.

Seizoensgebonden ondernemers

Voor seizoengebonden ondernemers is dit niet het geval als de piek van hun werkzaamheden in de periode van 1 maart tot en met 31 mei valt. Daarom geldt voor deze ondernemers een aanvullende regeling. Zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. De ondernemer kan dan met behulp van de administratie van vorig jaar inschatten hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 en zo ook beoordelen of hij in 2020 aan het urencriterium voldoet. Zo zal ook voor seizoengebonden ondernemers een versoepeling van het urencriterium in 2020 gaan gelden. De precieze uitwerking wordt nog bekend gemaakt in een beleidsbesluit.

  1. Verhoging werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (wkr) kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven zonder dat deze belast worden. Deze vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te geven wordt eenmalig alleen voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Werkgevers die daar financiële ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

  1. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om bedrijven te steunen in hun liquiditeitsbehoefte, komt er een fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (vpb).

Een onderneming die vpb-belastingplichtig is mag het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis alvast van de winst over 2019 aftrekken. Fiscaal-technisch gaat dit door ten laste van de winst over 2019 een fiscale coronareserve te vormen. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. Daarnaast mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Door gebruik te maken van de fiscale coronareserve kan een teruggave worden gevraagd van de eerder over 2019 betaalde en/of te betalen vpb. Dit kan door het verzoeken om een nadere voorlopige aanslag vpb 2019.

  1. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

DGA’s hebben zo meer tijd – tot 31 december 2023 (de eerste peildatum) – om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

  1. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente een aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente lijdt, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit betekent dat de regels rond de inhaalaflossing worden versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken. Het gaat in deze gevallen om maatwerk, neem daarom contact op met uw bank voor de precieze uitwerking.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency