Update 24 januari 2023 uitstel mogelijk voor renseigneringsverplichting

Geplaatst op: 23 januari 2023

Sinds 1 januari 2022 geldt de renseigneringsverplichting (meldingsplicht) voor inhoudingsplichtigen voor de loonbelasting die betalingen doen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor deze inhoudingsplichtigen.

Update 24 januari 2023 uitstel mogelijk wel aanvragen

Lukt het niet om uiterlijk 31 januari 2023 de opgaaf UBD te doen? Dan kunt u bij het belastingkantoor waaronder u valt om uitstel vragen. U moet daarbij de reden vermelden waarom u uitstel nodig heeft. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het doen van de opgaaf UBD.

 

Meldingsplicht

Door deze meldingsplicht heeft de Belastingdienst zicht op betalingen die mogelijk tot het resultaat uit overige werkzaamheden van een derde behoren en welke door deze belastingplichtige dienen te worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.

Niet melden

De volgende werkzaamheden hoeven niet gemeld te worden:

  • werkzaamheden en diensten die door werknemers in kader van de dienstbetrekking bij inhoudingsplichtigen zijn verricht;
  • werkzaamheden verricht in hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting;
  • werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting;
  • werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt én waarop BTW is vermeld.

Wel melden

Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt en waarop geen BTW is vermeld vallen dus niet onder de genoemde uitzonderingen. Dit is onlangs door de Belastingdienst bevestigd. Concreet betekent dit dat in alle gevallen waarbij op een factuur door een ZZP-er aan de praktijk geen BTW is vermeld, de uitbetaling moet worden gemeld bij de belastingdienst.

Hoe melden

U bent als inhoudingsplichtige opdrachtgever aangewezen als ‘administratieplichtig’ en de volgende gegevens moeten worden aangeleverd op de door de belastingdienst voorgeschreven wijze:

  • Het uitbetaalde bedrag. Hieronder vallen ook de kostenvergoedingen die eventueel zijn uitbetaald, zoals een reiskostenvergoeding;
  • De datum van uitbetaling;
  • Naam, adres en geboortedatum van de natuurlijke persoon aan wie is uitbetaald, en
  • Het Burgerservicenummer (BSN) van de natuurlijke persoon aan wie is uitbetaald.

Deze gegevens dienen jaarlijks, uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar, te worden aangeleverd. Voor de wijze waarop u de gegevens kunt aanleveren verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst. Via deze link vindt u informatie hoe u de gegevens dient aan te leveren.

 

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency