Voorkom sancties Belastingdienst door verzoek om maatwerk voor opgaaf UBD

Geplaatst op: 7 maart 2023

Inhoudingsplichtigen en bepaalde collectieve beheersorganisaties hadden uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst de betalingen moeten doorgeven die zij in 2022 deden aan natuurlijke personen. Deze verplichting staat ook wel bekend onder de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (opgaaf UBD). Is deze opgaaf nog niet gedaan, neem dan contact op met de Belastingdienst voor het maken van een maatwerkafspraak. Daarmee kunnen sancties van de Belastingdienst namelijk worden voorkomen.

Opgaaf UBD

Voor de jaren vanaf 2022 zijn inhoudingsplichtigen en bepaalde collectieve beheersorganisaties verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven (de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden, ook wel opgaaf UBD genoemd). Deze verplichting vloeit voort uit artikel 53 AWR jo. artikel 10.8 Wet IB 2001 jo. artikel 22a UBIB 2001.

Uitzonderingen

Voor bepaalde betalingen aan natuurlijke personen geldt een uitzondering: die hoeven niet doorgegeven te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met btw.

Let op! Eerder berichtten wij al dat de Belastingdienst van mening is dat deze uitzondering niet geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een btw-vrijstelling geldt. SRA hoort uit de praktijk dat veel inhoudingsplichtigen verrast zijn door dit standpunt en hierdoor niet in staat zijn geweest om uiterlijk op 31 januari 2023 de opgaaf UBD te doen.

Verzoek om maatwerk

De Belastingdienst gaat soepel om met een verzoek om uitstel voor de opgaaf UBD voor het maken van maatwerkafspraken. De opgaaf UBD moet onder deze maatwerkafspraken
uiterlijk 3 april 2023 worden gedaan.

Alle verzoeken om maatwerk die nu nog gedaan worden, krijgen eenzelfde behandeling als verzoeken die voor 1 februari 2023 zijn gedaan. Aarzel daarom niet om alsnog contact op te nemen met de Belastingdienst.

Dit verzoek om maatwerk kan op twee manieren:

  1. Schriftelijk, onder vermelding van de reden van uitstel, bij de inspecteur van het belastingkantoor waar de inhoudingsplichtige onder valt.
  2. Telefonisch, door contact op te nemen met de BelastingTelefoon (0800-0543). Zij helpen dan verder met het uitstelverzoek.

Sancties bij geen opgaaf UBD

In vraag 18 van een Vraag en Antwoorden document inzake de opgaaf UBD geeft de Belastingdienst aan dat het niet doen van de opgaaf UBD strafbaar is. Waarschijnlijk doelt de Belastingdienst hier op de sanctie van een hechtenis van maximaal 6 maanden of een geldboete van de derde categorie – € 9.000 – voor een overtreding uit artikel 68, eerste lid, AWR. De Belastingdienst kan ook een civielrechtelijke procedure (al dan niet met een voorlopige voorziening) ex artikel 254 e.v. Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering starten. Met deze procedure wordt onder last van een dwangsom naleving van de wettelijke verplichtingen gevorderd (zie paragraaf 6.2 Handreiking Informatiebeschikking & Kostenvergoedingsbeschikking).

Geen sancties

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de handhaving op de verplichting tot het doen van de opgaaf UBD dit jaar zal bestaan uit de controle op het nakomen van de verplichting, in combinatie met gemaakte maatwerkafspraken. Kort gezegd: wanneer niet voor 1 februari 2023 een opgave UBD is gedaan en geen maatwerkafspraken bekend zijn bij de Belastingdienst, zal bij het niet (volledig en juist) voldoen aan de opgaaf UBD-verplichting altijd sprake zijn van een overtreding. Daarom lijkt het verstandig om, voor zover dat nog niet is gebeurd, nu alsnog contact te leggen met de Belastingdienst voor het maken van maatwerkafspraken.

Tip! Het Vraag- en Antwoordendocument inzake de opgaaf UBD zal door de Belastingdienst op korte termijn worden aangevuld met vragen en antwoorden. De Belastingdienst zal zo snel mogelijk duidelijk communiceren dat handhaving voor dit jaar bestaat uit de controle op de aanwezigheid van maatwerkafspraken.

Opgaaf UBD 2023

Voor de opgaaf UBD 2023 hoeft niet gewacht te worden tot 2023 voorbij is. De opgaaf UBD kan gedurende heel 2023 al plaatsvinden, bijvoorbeeld direct na elke betaling. Het is echter ook mogelijk om, net als voor het jaar 2022, de opgaven op te sparen en in één keer uiterlijk 31 januari 2024 te doen.

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency